Hírlevélküldésre vonatkozó adatkezelési tájékoztató

A Hajó Szerviz Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1033 Budapest, Hajógyári sziget 606.; cégjegyzékszám: 01-09-973824; adószám: 23692831-2-41; „Hajó Szervíz Kft..”) mint adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezéseik szerint kezeli az Ön személyes adatait, amelyeket Ön a hírlevélre történő feliratkozás során adott meg. A Hajó Szervíz Kft. a hírlevélre történő feliratkozás során megadott személyes adatokat a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli 2018. március 21. napjától.
1. Feliratkozás hírlevélre
A http://www.wiking.hu/ honlapon Ön hírlevélre iratkozhat fel az e-mail címének megadásával. A Hajó Szervíz Kft. a hírlevélre történő feliratkozást követően a honlapon értesítést küld az Ön részére, hogy az Ön címéhez tartozó hírlevél előfizetések frissültek.
2. Az adatkezelés célja
A Hajó Szervíz Kft. a részére megadott e-mail címet hírlevél küldése céljából kezeli.
3. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet a hírlevélre történő feliratkozáskor ad meg azzal, hogy az e-mail címének megadását követően a „Feliratkozom a hírlevélre és elfogadom a hírlevélküldésre vonatkozó adatkezelési tájékoztatót” kijelentést megelőző négyzetet bejelöli. Amennyiben Ön nem kíván további hírlevelet kapni a Hajó Szervíz Kft.-től, akkor jogosult a hírlevél küldéssel kapcsolatos hozzájárulását bármikor visszavonni a hírlevélben található „Leiratkozás” gombra kattintással.
4. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek
A megadott e-mail cím kezelésére a Hajós zervíz Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1074 Budapest, 1033 Budapest, Hajógyári-sziget 606.; cégjegyzékszám: 01-09-888630; adószám: 14094620-2-41; „Hajó Szervíz Kft.”) jogosult. A Hajó Szervíz Kft.-nél az Ön által megadott személyes adatokhoz a következő pozíciót betöltő személyes jogosultak hozzáférni: a társaság ügyvezetője és az adatvédelmi feladatok ellátásáért felelős munkatárs.
5. Az adatfeldolgozó és az adatfeldolgozásra jogosult személyek
A megadott e-mail cím feldolgozására a Hajó Szervíz Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1074 Budapest, 1033 Budapest, Hajógyári-sziget 606.; cégjegyzékszám: 01-09-888630; adószám: 14094620-2-41; „Hajó Szervíz Kft.”) jogosult. A Hajó Szervíz Kft.-nél az Ön által megadott személyes adatokhoz a következő pozíciót betöltő személyes jogosultak hozzáférni: a társaság ügyvezetője és az adatvédelmi feladatok ellátásáért felelős munkatárs.
6. Az adatkezelés időtartama
A Hajó Szervíz Kft. az Ön által megadott e-mail címet a munkatársai részére bármely okból történő megadás időpontjától kezeli. A Hajó Szervíz Kft. az Ön által megadott személyes adatokat a hírlevélről történő leiratkozás esetén a leiratkozás gombra történő kattintáskor automatikusan törli.
7. Adattovábbítás
A hírlevélküldés céljából megadott személyes adatait a Hajó Szervíz Kft. harmadik személy részére nem továbbítja.
8. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai
Ön kérhet a Hajó Szervíz Kft.-től személyes adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást, kérheti a személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését vagy zárolását. Továbbá, Ön tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen.
8.1 Tájékoztatás
A Hajó Szervíz Kft. – kérése esetén – tájékoztatást ad Önnek a következőkről: (i) a Hajó Szervíz Kft. vagy a Hajó Szervíz Kft. megbízásából eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok köréről, (ii) a Hajó Szervíz Kft. milyen forrásból jutott a személyes adataihoz; (iii) az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, valamint az adatkezelés időtartamáról, (iv) az adatfeldolgozó személyéről, címéről, valamint tevékenységéről, (v) illetéktelen személy hozzáfért-e a személyes adataihoz, a személyes adatait jogosulatlan személy megváltoztatta-e, továbbította-e, nyilvánosságra hozta-e vagy a személyes adatait véletlenül törölték vagy megsemmisítették-e. A Hajó Szervíz Kft. a fenti tájékoztatást a legrövidebb időn, de legfeljebb 25 napon belül írásban megadja vagy a tájékoztatást megtagadja. Ha a Hajó Szervíz Kft. a tájékoztatást megtagadja, akkor 25 napon belül értesíti a tájékoztatás megtagadásának okáról, illetőleg a bírósági jogorvoslat és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről. A tájékoztatás ingyenes, ha egy éven belül nem kért a Hajó Szervíz Kft..-től ugyanazon személyes adatai kezelésére vonatkozó tájékoztatást. Amennyiben egy éven belül két vagy több alkalommal kér tájékoztatást ugyanazokra a személyes adataira vonatkozóan, akkor a Hajó Szervíz Kft. költségtérítést állapít meg.
8.2 Helyesbítés, törlés, zárolás
A Hajó Szervíz Kft. helyesbíti az Ön által megadott személyes adatokat, ha a személyes adatai a valóságnak nem felelnek meg és a valóságnak megfelelő személyes adatok a Hajó Szervíz Kft. rendelkezésére állnak. A Hajó Szervíz Kft. törli az Ön személyes adatait, ha (i) azok kezelése jogellenes, (ii) ha Ön a személyes adatai törlését kéri, (iii) ha a személyes adatait hiányosan vagy tévesen tartja nyilván és a személyes adatokat nem tudja hiánytalanul beszerezni vagy azokat helyesbíteni, (iv) az adatkezelés célja megszűnt vagy a személyes adatok kezelésének időtartama lejárt, illetőleg, (v) ha a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte a törlést. A Hajó Szervíz Kft. – törlés helyett – zárolja a személyes adatait, ha Ön kéri vagy ha feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit. A Hajó Szervíz Kft. értesíti Önt, amennyiben a személyes adatait helyesbítette, törölte vagy zárolta. Ha a Hajó Szervíz Kft. a személyes adatai helyesbítése, törlésére vagy zárolására irányuló kérelmét nem teljesíti, akkor a kérelme kézhezvételétől számított 25 napon belül 3 írásban értesíti a kérelme elutasításának okairól, továbbá tájékoztatja Önt a bírósági jogorvoslat és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
8.3 Tiltakozás
Ön tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, ha (i) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Hajó Szervíz Kft.-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Hajó Szervíz Kft., adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, (ii) a személyes adatai felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik vagy (iii) ha törvény alapján jogosult a személyes adatai kezelése ellen tiltakozni. Hajó Szervíz Kft. a tiltakozását a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja. A Hajó Szervíz Kft. a kérelmével kapcsolatos döntéséről írásban tájékoztatja. Ha a Hajó Szervíz Kft. a tiltakozásának helyt ad, akkor az adatkezelést megszünteti és a személyes adatait zárolja. Ha Ön a Hajó Szervíz Kft. döntésével nem ért egyet, akkor a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. Ha a Hajó Szervíz Kft. a 15 napos határidőn belül nem hoz döntést és nem értesíti Önt, akkor a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.
9. Jogorvoslati lehetőségei
9.1 A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén bejelentést tehet a hatósághoz az alábbi elérhetőségen: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu.
9.2 A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A pert megindíthatja a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is.
10. Az adatkezelési tájékoztató módosítása
10.1. A Hajó Szervíz Kft. a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adtakezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt a Hajó Szervíz Kft. a honlapján nyilvánosságra hozza. 10.2 A Hajó Szervíz Kft. Önt az adatkezelési tájékoztató módosításáról a korábban megadott e-mail címén értesíti. Ha Ön a módosított adatkezelési tájékoztatóban foglaltakkal nem ért egyet, akkor a hírlevélről leiratkozhat és a személyes adatait a Hajó Szervíz Kft. a hírlevél küldéssel kapcsolatos adatbázisából törli.
11. NAIH azonosító
A Hajó Szervíz Kft. a hírlevélre történő feliratkozás során megadott személyes adatok kezelését bejelentette a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. A hatóság a NAIH/2018. adatvédelmi nyilvántartási számot állapította meg a Hajó Szervíz Kft. részére.